ZAWIADOMIENIE

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu zgodnie z § 65 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w częściach w dniach 21 i 22 czerwca 2023r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków – oś. Wólki: 21 czerwca 2023r. (środa) godz. 16:30 – biuro Spółdzielni przy ul. B. A. Konstanty 12a w Nowym Sączu. 

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków – oś. Wojska Polskiego:  22 czerwca 2023r. (czwartek) na godz. 16:30 – Szkoła Podstawowa Nr 21 przy ul. Rokitniańczyków w Nowym Sączu.

Proponowany porządek obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 4. Przyjęcie  porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
  • mandatowo-skrutacyjnej, w składzie 3 osób; 
  • wnioskowej, w składzie 3 osób.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwał w sprawach: – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2022r. – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022r. – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r. – podziału wyniku finansowego za 2022r. – udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni  za 2022r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od lipca 2023 roku do czerwca 2024 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółdzielni.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 2/23 w obrębie 80 o powierzchni 0,0145 ha ujawnionej w KW NS1S/00055660/7 na rzecz zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej.
 14. Wybór delegata Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości oraz Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Przyjęcie sprawozdania z czynności Komisji wnioskowej i zakończenie obrad.

Informujemy:

 1. Sprawozdania i projekty uchwał, które są przedmiotem obrad będą wyłożone do wglądu od dnia 06.06.2023 roku – w siedzibie Spółdzielni przy ul. B. A. Konstanty 12a codziennie w godzinach pracy oraz w administracji przy ul. Rokitniańczyków 35 w Nowym Sączu
  w dniach: 12.06., 19.06. (poniedziałki) w godz. 13.00 do 16.00 oraz 07.06., 14.06. (środy) w godz. 11.30 do 14.30.
 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 05.06.2023r.
 3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał w terminie do 16.06.2023 roku do godz. 14.00.

Uwaga!

Członek Spółdzielni może brać udział i głosować wyłącznie w jednej części Walnego Zgromadzenia. Podpisanie listy obecności i pobranie mandatu do głosowania odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego.

                                                                                              Zarząd Spółdzielni