Strona główna » Przetargi

Przetargi

Przetarg z dnia 22 marca 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe w zasobach Spółdzielni.

Przetarg instalacja gazowa

Przetarg na obsługe konserwatorską

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe i usługi w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu:

  1. Malowanie klatek schodowych.
  2. Wymiana stolarki okiennej.
  3. Remont wiatrołapów.
  4. Remont otwartej klatki schodowej.
  5. Remont wejść do klatek schodowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają pracownicy Administracji Spółdzielni.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę zawierającą wymagane dokumenty oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Oferty należy składać do dnia 18.05.2022 roku do godz. 1400
w formie pisemnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”,
ul. Konstanty 12A, 33-300 Nowy Sącz. Otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie Spółdzielni w dniu 19.05.2022 roku o godz. 10.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu
w całości lub w części bez podania przyczyny.

SIWZ, załącznik nr1 formularz ofertowy, załącznik nr 2 przedmiar robót

SIWZ, załącznik nr 1 formularz ofertowy wymiana stolarki okiennej

SIWZ, załącznik nr 1 formularz ofertowy, załącznik nr 2 przedmiar robót remont wiatrołapów

SIWZ, załącznik nr 1 formularz ofertowy, załącznik nr 2 przedmiar robót
remont otwartej klatki schodowej

SIWZ, załącznik nr 1 formularz ofertowy, załącznik nr 2 przedmiar robót
remont wejść do klatek schodowych

Poprzednie przetargi:

Przetarg na wykonanie remontu elewacji na budynku mieszkalnym przy ulicy Browarnej 41

Przetarg – ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Przetarg – na wymianę wodomierzy

Przetarg – na bieżącą obsługę konserwatorską budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID w Nowym Sączu.

Przetarg na malowanie dachu na budynku mieszkalnym przy ulicy Barbackiego 38 w Nowym Sączu

Przetarg na sprzedaż działki nr 29/233 w Obr. 79 o pow. 0,0646 ha ul. Pigonia