ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu zgodnie z § 65 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w częściach w dniach 28 i 29 września 2022r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków – oś. Wojska Polskiego:  28 września 2022 r. (środa) na godz. 16:30 – Szkoła Podstawowa Nr 21 przy ul. Rokitniańczyków w Nowym Sączu.

Częściowe Walne Zgromadzenie Członków – oś. Wólki: 29 września 2022r. (czwartek) godz. 16:30 – biuro Spółdzielni przy ul. B. A. Konstanty 12a w Nowym Sączu. 

Proponowany porządek obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:                                                                    

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
  • mandatowo-skrutacyjnej, w składzie 3 osób; 
  • wnioskowej, w składzie 3 osób.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Części Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2021r.
  2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021r.
  3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.
  4) podziału wyniku finansowego za 2021r.
  5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni  za 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od września 2022 roku do czerwca 2023 roku.
 12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni na nową kadencję 2022/2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 2/8 w obrębie 80 o powierzchni 0,0048 ha ujawnionej w KW NS1S/00055660/7 na rzecz zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa wieczystego użytkowania działki nr 2/23 w obrębie 80 o powierzchni 0,0145 ha ujawnionej w  KW NS1S/00055660/7  na rzecz Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 15. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2015 – 2017.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie sprawozdania z czynności Komisji wnioskowej i zakończenie obrad.

Informujemy:

 1. Sprawozdania i projekty uchwał, które są przedmiotem obrad będą wyłożone do wglądu od dnia 13.09.2022 roku – w siedzibie Spółdzielni przy ul. B. A. Konstanty 12a codziennie w godzinach pracy oraz w administracji przy ul. Rokitniańczyków 35 w Nowym Sączu w godzinach: pon. 13.00 do 16.00, wt. – pt. 11.00 do 14.00.
 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 12.09.2022 r.
 3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał w terminie do 23.09.2022 roku do godz. 14.00.

Uwaga!

Członek Spółdzielni może brać udział i głosować wyłącznie w jednej części Walnego Zgromadzenia. Podpisanie listy obecności i pobranie mandatu do głosowania odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego.

                                                                                            Zarząd Spółdzielni