Zmiana opłaty eksploatacyjnej

Szanowni Państwo,

Końcem czerwca zostały dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych, a w przypadku adresów korespondencyjnych listami zwykłymi lub na adres poczty e-mail, zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej.

Uzasadnienie do zmiany wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 74 ust. 2 pkt 14 statutu Spółdzielni, uchwałą nr 18/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu, na wniosek Zarządu, zatwierdziła zmianę wysokości stawek opłat za używanie lokali (tj. opłaty eksploatacyjnej) obowiązujących od dnia 1 października 2022 roku.

Wzrost stawek opłat w 2022 roku spowodowany został znacznym wzrostem kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów. Na wzrost kosztów eksploatacji wpływ mają zarówno koszty materiałów (najwyższy wskaźnik inflacji od ponad 20 lat), jak i koszty świadczonych usług spowodowane chociażby wzrostem wynagrodzeń (wynagrodzenie minimalne za pracę wzrosło o 7,5% w stosunku do 2021r.), a także wzrost cen mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej).

Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych przychody z tytułu opłat eksploatacyjnych powinny w całości pokrywać ponoszone koszty. Na koniec 2021 roku przychody z eksploatacji nie wystarczyły na pokrycie kosztów utrzymania gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Strata wyniosła -309 853,35 zł. Dodatkowo w bieżącym roku ceny nadal rosną. Na rynkach drożeje wszystko – dotyczy to energii, paliw, płacy minimalnej, co z kolei wpływa na spory wzrost kosztów usług oraz cen materiałów.

Spółdzielnia prowadzi politykę oszczędności, dzięki temu w 2021 roku ogólne koszty działalności podstawowej Spółdzielni były niższe w stosunku do roku 2020 o 23 247,92 zł. Zarząd skrupulatnie monitoruje koszty i ogranicza wydatki do naprawdę niezbędnych, jednakże już widzimy, że nie uda się utrzymać kosztów na dotychczasowym poziomie, a brak działań w zakresie zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej może prowadzić w przyszłości do zachwiania płynności finansowej. Dlatego też urealnienie opłat za eksploatację jest wskazane i konieczne.

                                                          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID”