Informacja – świadectwa charakterystyki energetycznej

Od 28 kwietnia 2023r. każdy, kto będzie chciał sprzedać lub wynająć budynek lub część budynku (np. lokal mieszkalny lub użytkowy) będzie zobowiązany posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten został wyszczególniony w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków już w 2015 roku, a wcześniej taki zapis znajdował się w Prawie budowlanym, a jego celem jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej ma obowiązek zlecić własnym staraniem i na swój koszt:

 • właściciel budynku lub lokalu, kiedy to on jest sprzedającym albo wynajmującym ten budynek lub jego części (np. mieszkania, lokale o innym charakterze);
 • właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego lub użytkowego w przypadku jego zbywania lub wynajmu;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w przypadku zbywania tego prawa lub wynajmowania tego lokalu;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, który chce wynająć.

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać (od 28 kwietnia 2023r.):

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • jednostkową wielkość emisji CO2.

Gdy dotychczasowy właściciel mieszkania zdecyduje się sprzedać nieruchomość, będzie wówczas musiał dołączyć dokument świadectwa charakterystyki energetycznej dla nabywcy w momencie sporządzenia aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności lub prawa do lokalu spółdzielczego. W ustawie wskazano, że notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nie przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz pouczy podmiot zobowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku braku tego świadectwa, na podstawie dokumentacji technicznej budynku. Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” informuje, że będzie udostępniać kopię posiadanej dokumentacji technicznej celem sporządzenia takiego świadectwa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący lokal „na własny użytek” i nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Doprecyzowując, świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest również wymagane przy:

 • przekształceniu prawa do lokalu ze spółdzielczego na odrębną własność,
 • darowiźnie,
 • spadku,
 • dzierżawie  i nieodpłatnym użyczeniu.