Przetargi – Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe i usługi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu:

  1. Wymiana drzwi wejściowych.
  2. Remont otwartych klatek schodowych.
  3. Malowanie klatek schodowych.
  4. Remont wiatrołapów.
  5. Wymiana nawierzchni (chodnik).
  6. Koszenie trawników.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają pracownicy Administracji Spółdzielni.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę zawierającą wymagane dokumenty oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Oferty należy składać do dnia 09.04.2024 roku do godz. 1500
w formie pisemnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”,
ul. Konstanty 12A, 33-300 Nowy Sącz. Otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie Spółdzielni w dniu 10.04.2024 roku o godz. 1000.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu
w całości lub w części bez podania przyczyny.

Dokumenty: