OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Nowym Sączu przy ul. Browarnej 27 na II piętrze o pow. użytk. 56,10m²  składającego się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 12,74m².

Cena wywoławcza wynosi 235.700,00 zł. Wadium w wys. 23.570,00 zł.

Osoba przystępująca do przetargu jest zobowiązana do wpłacenia wadium na rachunek bankowy Spółdzielni Nr 30 8805 0009 0025 8469 2005 0001 oraz do zapoznania się
z warunkami przetargu – Regulamin przetargu na zbycie lokali odzyskanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu, zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni wraz z oświadczeniami o zapoznaniu się z Regulaminem oraz ze stanem technicznym mieszkania. 

Oferty, wraz z dowodem wniesienia wadium należy składać w zamkniętych kopertach
z napisem „przetarg na mieszkanie – ul. Browarna 27” w biurze podawczym Zarządu Spółdzielni (sekretariat) do dnia 19 sierpnia 2022r. do godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpoznane.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2022r. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Spółdzielni i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni (parter) w dniu 22 sierpnia 2022r. po godzinie 12.00. 

Oferent, który wygrał przetarg traci wadium jeżeli w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o wygraniu przetargu nie wpłaci na konto Spółdzielni całości zaoferowanej w przetargu ceny. Wówczas decyzja Zarządu o wyborze traci ważność.

Oględzin lokalu można dokonać po telefonicznym uzgodnieniu: 512 121 137 lub 512 121 138.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 41 07 lub 34.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn i prawo swobodnego wyboru oferty.