Przetarg

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony wykonanie demontażu istniejącej instalacji gazowej, budowie nowej instalacji gazowej wewnętrznej w 13 budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu na Osiedlu Wojska Polskiego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają pracownicy Administracji Spółdzielni.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę zawierającą wymagane dokumenty oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze.

Oferty należy składać do dnia 08.03.2023 roku do godz. 1430 w formie pisemnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”, ul. B.A. Konstanty 12A, 33-300 Nowy Sącz. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 09.03.2023 roku o godz. 1000.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania: