Przetarg na roboty remontowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu:

  1. Remont elewacji.
  2. Remont wiatrołapów.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają pracownicy Administracji Spółdzielni.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę zawierającą wymagane dokumenty oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze. 

Oferty należy składać do dnia 28.08.2023 roku do godz. 1500
w formie pisemnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”,
ul. B.A. Konstanty 12A, 33-300 Nowy Sącz. Otwarcie ofert nastąpi
w siedzibie Spółdzielni w dniu 29.08.2023 roku o godz. 1000.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu
w całości lub w części bez podania przyczyny.