Przetargi

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID” w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe i usługi w zasobach Spółdzielni

  1. Wymiana stolarki okiennej.
  2. Remont otwartej klatki schodowej.
  3. Koszenie trawników.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej Spółdzielni. Szczegółowych informacji w zakresie objętym przetargiem udzielają pracownicy Administracji Spółdzielni.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, które złożą ofertę zawierającą wymagane dokumenty oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze. 

Oferty należy składać do dnia 14.04.2023 roku do godz. 1400 w formie pisemnej na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID”, ul. Konstanty 12A, 33-300 Nowy Sącz. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 17.04.2023 roku o godz. 1000.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Pliki i załączniki do pobrania: